Trang chủ / Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo

CỬ NHÂN

1. Chuẩn đầu ra

2. Tóm tắt CTĐT

THẠC SỸ

1. Chuẩn đầu ra

2. Tóm tắt CTĐT

 • Chuyên ngành: Quản lý công
 • Chuyên ngành:  Kinh doanh quốc tế
 • Chuyên ngành: Chính sách công
 • Chuyên ngành: Thống kê
 • Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại
 • Chuyên ngành: Kinh tế chính trị
 • Chuyên ngành: Kinh tế phát triển
 • Chuyên ngành: Kinh tế và Quản trị lĩnh vực sức khỏe
 • Chuyên ngành: Luật kinh tế
 • Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng, chương trình Ngân hàng
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (hướng nghiên cứu)
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng)
 • Chuyên ngành: Quản lý công
 • Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
 • Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng, chương trình Tài chính công
 • Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
 • Chuyên ngành khác


TIẾN SỸ

1. Quyết định