Trang chủ / Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo

CỬ NHÂN

1. Chuẩn đầu ra

2. Tóm tắt CTĐT

3. Mô tả tóm tắt môn học Hệ đại học chính quy

THẠC SỸ

1. Chuẩn đầu ra

2. Tóm tắt CTĐT

 • Chuyên ngành: Quản lý công
 • Chuyên ngành:  Kinh doanh quốc tế
 • Chuyên ngành: Chính sách công
 • Chuyên ngành: Thống kê
 • Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại
 • Chuyên ngành: Kinh tế chính trị
 • Chuyên ngành: Kinh tế phát triển
 • Chuyên ngành: Kinh tế và Quản trị lĩnh vực sức khỏe
 • Chuyên ngành: Luật kinh tế
 • Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng, chương trình Ngân hàng
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (hướng nghiên cứu)
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng)
 • Chuyên ngành: Quản lý công
 • Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
 • Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng, chương trình Tài chính công
 • Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
 • Chuyên ngành khác


TIẾN SỸ

1. Quyết định