Trang chủ / Văn bản pháp lý (PTCT)

Văn bản pháp lý (PTCT)

VĂN BẢN CẤP BỘ

 1. Hướng dẫn thực hiện thẩm định chương trình đào tạo
 2. Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học
 3. Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ
 4. Quyết định ban hành giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân
 5. Quyết định phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam
 6. Thông tư ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học
 7. Thông tư ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
 8. Thông tư Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ
 9. Thông tư Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học
 10. Thông tư Quy định về chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học
 11. Thông tư Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

VĂN BẢN CẤP TRƯỜNG

 1. Quyết định chuyển đổi tên và mã số các ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ của Trường
 2. Quy trình thẩm định CTĐT các cơ sở giáo dục ngoài UEH
 3. Quy trình thẩm định CTĐT các đơn vị đào tạo thuộc UEH
 4. Quy trình mở ngành/chuyên ngành đào tạo tại UEH